Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Αργολίδας

Με την υπ’ αριθμ. 254215/10-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΨΜ7Λ1-ΦΤΕ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αργολίδας), χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους στον ΠΙΤΕΡΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΗΛΙΑ με έδρα την οδό Άργους αρ. 4 στο Ναύπλιο, της Δ.Κ. Ναυπλίου, της Δ.Ε. Ναυπλίου, του Δ. Ναυπλιέων, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, δηλ. μέχρι τις 10-08-2025.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β’/16-09-2005) «Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης. Η παραπάνω προσφυγή θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης ή τη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β’/16-09-2005) «Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΤΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08_2021

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top