Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Αργολίδας

Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

Με την υπ’ αριθμ. 2380/15-09-2020 (ΑΔΑ: 6Τ5Ρ7Λ1-ΒΓΝ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αργολίδας), χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους στην GAS CENTER I.K.E. με έδρα την οδό Ασκληπιού αρ. 39 στο Ναύπλιο, της Δ.Ε. Ναυπλίου, του Δ. Ναυπλιέων, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, δηλ. μέχρι τις 15-09-2024.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β’/16-09-2005) «Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης. Η παραπάνω προσφυγή θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης ή τη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β’/16-09-2005) «Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top