: Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας στην εταιρεία «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 92289/05-04-2021 (ΑΔΑ: 62267Λ1-12N) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων), χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, χωρίς αποθηκευτικό χώρο, στην εταιρεία «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα στην Τ.Κ. Χρυσάφων, της Δ.Ε. Θεραπνών, του Δήμου Σπάρτης, της Π.Ε. Λακωνίας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, δηλ. μέχρι τις 05-04-2025.

Κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’ αρ. πρωτ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β’/16-09-2005) «Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης. Η παραπάνω προσφυγή θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης ή τη δημοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. πρωτ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β’/16-09-2005) «Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης.

 

 

Για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Λακωνίας

Γεώργιος Παναγόπουλος τηλ. 2731363257

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top