Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας στον κ. ΑΝΔΡΕΑΚΟ ΠΕΤΡΟ του Νέαρχου

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 87185/31-03-2021 (ΑΔΑ: 64497Λ1-ΓΟΞ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων), χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικό χώρο στον κ. ΑΝΔΡΕΑΚΟ ΠΕΤΡΟ του Νέαρχου με έδρα την Αρεόπολη, Δ.Ε. Οιτύλου, Δήμου Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, δηλ. μέχρι τις 31-03-2025.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β’/16-09-2005) «Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης. Η παραπάνω προσφυγή θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης ή τη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β716-09-2005) «Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης.

 

 

Ευχαριστώ

Για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Λακωνίας

Λεωνίδας Παπαδάκος τηλ. 2731363262

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top