Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας στον κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Στυλιανού

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 102626/13-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΒΞ7Λ1-7ΥΠ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων), χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικό χώρο στον κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Στυλιανού με έδρα: Χρύσαφα, Δ.Ε. Θεραπνών, Δήμου Σπάρτης της Π.Ε. Λακωνίας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, δηλ. μέχρι τις 13-04-2025.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β’/16-09-2005) «Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης. Η παραπάνω προσφυγή θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης ή τη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β716-09-2005) «Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ευχαριστώ

Για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Λακωνίας

Λεωνίδας Παπαδάκος τηλ. 2731363262

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top