Δημοσιοποίηση αιτήσεως για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 84973/30-03-2021 αίτηση που κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (Αδειοδοτούσα Αρχή) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ζητήθηκε η χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου από τον : «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ»

 

Στοιχεία αποδέκτη ή αντίκλητου:

Θεοδωρόπουλος Αναστάσιος του Στυλιανού

Διεύθυνση: Χρύσαφα Δήμου Σπάρτης

Τ.Κ. : 23 100 – Χρύσαφα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: igewrgakop@gmail.com

 

Με την παρούσα δημοσίευση θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει την δυνατότητα υποβολής ένστασης ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 της Υ.Α. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1306/16-9-2005) «Κανονισμός Αδειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Ευχαριστώ

Για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Λακωνίας

Λεωνίδας Παπαδάκος τηλ. 2731363262

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top