ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ-ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ”

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ – ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ, με κωδικό έργου 2017ΕΠ52600016 της ΣΑΕΠ 526 με προϋπολογισμό 250.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε. Μεσσηνίας, πρόκειται να γίνει η βελτίωση καταστρώματος αγροτικού δικτυου των δήμων Τριφυλίας -Πύλου Νέστορος , χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ-ΣΑΕΠ526 και είναι ενταγμένο στο έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2017-2019)» και κωδικό 2017ΕΠ52600016, με προϋπολογισμό 250.000,00 €. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (πτυχίο Μ.Ε.Ε.Π. Α2 τάξης και άνω).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top