ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

“ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ”

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (2020) Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ “

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 06/07/2020  Ημέρα Δευτέρα   Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 09/07/2020 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 10: 00 π.μ.

EΣΥ

ΓΣΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΙΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΑΥ

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top