ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ «Χ.Β. ΚΑΛΛΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.» ΣΧΕΤΚΑ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙ.ΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Με την αριθμ. 1531/21.06.2019  αίτηση της «Χ.Β. ΚΑΛΛΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.» με τα παρακάτω 
στοιχεία :
Δ/νση Δραστηριότητας: ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας,
κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, 
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης , Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, αίτημα προκειμένου να 
χορηγηθεί άδεια εμφιάλωσης υγραερίου, ισχύουσα για χρονικό διάστημα οκτώ  ετών
Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, από οποιονδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον, ενώπιον της Υπηρεσίας μας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την δημοσίευση της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αρ.πρωτ.Δ2/16570/7-9-2005 κανονισμού
 Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-2005).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top