ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής σε συνεργασία με το Γραφείο Περιφερειάρχη.
Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως ισχύουν.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν:
Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της Αλλοδαπής.
Ειδικότερα:
Θα προτιμηθούν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών με ειδίκευση στη θεολογία.

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

6ΜΜ77Λ1-Ω3Σ_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΝΤΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ_ΕΙΔ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ_ΑΝΤΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top