ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας.
Ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας επιλέγεται και διορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρόσληψη θα γίνει με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/09.08.2019).

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:
ΨΒΞΝ7Λ1-ΖΟΦ_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top