Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή, για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών Εγκατάστασης, Παρακολούθησης και Διαχείρισης», στο πλαίσιο του έργου Interreg – Med – ¨ENERNETMOB¨

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top