Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΗΠΕΔΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -30000-ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ada

ΤΕΥΔ_v20