Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ_19PROC005119175

Ε.Σ.Υ._ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ_signed

ΤΕΥΔ_ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΤΕΥΔ_ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ_signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ_signed