Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3390/2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΠΞ7Λ1-ΕΕ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ», Εκτιμώμενης αξίας 205.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), ΕΣΠΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», ΟΠΣ 5031745, ΠΔΕ2019ΕΠ02610007, cpv 45300000-0. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό: 164.447,72€ (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 85666 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.ppel.gov.gr).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3390/2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΠΞ7Λ1-ΕΕ0)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του
έργου: «ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ», Εκτιμώμενης αξίας
205.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), ΕΣΠΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», ΟΠΣ 5031745,
ΠΔΕ2019ΕΠ02610007, cpv 45300000-0. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό: 164.447,72€ (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 85666
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.ppel.gov.gr).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top