Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 873/22-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΚΙ7Λ1-42Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ,», Εκτιμώμενης αξίας 600.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), cpv 45246400-7. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 370.698,88 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα) και κατηγορία εργασιών Η/Μ με προϋπολογισμό: 113.051,67 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,
προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 873/22-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΚΙ7Λ1-42Φ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ,», Εκτιμώμενης αξίας 600.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), cpv 45246400-7.
Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 370.698,88 €
(δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα) και κατηγορία εργασιών Η/Μ με προϋπολογισμό:
113.051,67 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Περίληψη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top