Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή
Ενότητα Αρκαδίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30.970,08€ χωρίς το ΦΠΑ.
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών : Παρασκευή 9/4/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη και τα σχετικά αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 2021 με ΑΔΑ και ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 2021

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top