Ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Προϋπολογισμός: 80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25-2-2021 και ώρα 23:59 μ.μ.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top