Search
Close this search box.
ensomatosi

Υπηρεσίες για αμεα αντικείμενο πρόσκλησης του ΕΣΠΑ

Χρόνος ανάγνωσης:

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν έργα και υπηρεσίες υποστήριξης ατόμων με αναπηρία εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 -2020.

Ο προϋπολογισμός της δράσης, η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ και αφορά τη χρηματοδότηση -σε βάθος έως και τριων χρόνων- των δικαιούχων οι οποίοι έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για μία ή περισσότερες δομές ΣΥΔ (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης).

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, με την προθεσμία να λήγει την Δευτέρα 27 Απριλίου.

Ειδικότερα, οι δομές ΣΥΔ μπορούν να υποβάλουν προτάσεις που αφορούν:

α) Την παροχή προς τους επωφελούμενους ενοίκους υπηρεσιών υποστήριξης, οι οποίες περιλαμβάνουν: i. υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση, κτλ), και, παράλληλα, ii. υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία.

β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Κέντρων Κοινότητας, των ΚΔΗΦ, κ.α. καθώς και με την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κτλ), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Στόχοι της προκηρυσσόμενης δράσης είναι:

  • η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών,
  • η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας,
  • η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, και
  • η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

Ωφελούμενοι είναι άτομα με αναπηρία ηλικίας άνω των 18 ετών, ένοικοι των ΣΥΔ, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δυνητικοί Δικαιούχοι της δράσης είναι:

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) π.χ. Δήμοι, ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης κ.α.

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κάθε μορφής, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης σε άτομα με αναπηρίες, νοητικές, αισθητηριακές ή κινητικές, εκ γενετής ή επίκτητες για τα οποία θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα εξής:

-διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για μία ή περισσότερες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΣΥΔ), ή κατ’ ελάχιστον Εγκριση Σκοπιμότητας για την ίδρυση της ΣΥΔ από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

-δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΠΥ ή άλλον ασφαλιστικό φορέα και συνεπώς δεν λαμβάνουν το ειδικό νοσήλιο – τροφείο για τις ΣΥΔ που ορίζει το σχετικό νομικό πλαίσιο

-δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη κρατική επιχορήγηση ή αλλού είδους χρηματοδότηση από δημόσιους φορείς, από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους (π.χ. κρατική επιχορήγηση από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κτλ) ή ιδιώτες (π.χ. εισφορές από ενοίκους, ή νόμιμους εκπροσώπους ή τρίτους, εκχώρηση μέρους του προνοιακού επιδόματος των ενοίκων, κτλ), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του ίδιου φυσικού αντικειμένου και δαπανών που θα καλυφθεί και συγχρηματοδοτηθεί από την παρούσα πρόσκληση.

 

Αναλυτικά, η προκήρυξη αναφέρει τα εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn

Σχετικά Άρθρα

Scroll to Top