Search
Close this search box.

KMOIL Α.Ε. ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΡΝΙΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Χρόνος ανάγνωσης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη, 4 – 4 – 2018

Επωνυμία και έδρα της επιχείρησης

Επωνυμία : KMOIL Α.Ε. ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΡΝΙΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Έδρα επιχείρησης : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28 & ΦΩΚΙΔΟΣ ΑΘΗΝΑ

Υπεύθυνοι Εγκατάστασης :

ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : Νόμιμος εκπρόσωπος

Τηλ. 2721080605

Κιν. 6346124737

e-mail : p.boufeas@kmoil.gr

ΜΑΡΙΑ – ΙΟΛΗ ΚΑΤΣΙΟΥ : Υπεύθυνος Τεχνικός Ασφαλείας

Τηλ. 2721082310

Κιν. 6944420184

e-mail : m.katsiou@kmoil.gr

Τηλέφωνο εικοσιτετράωρης λειτουργίας : 2721082310

Περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου

Η εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας KMOIL Ανώνυμος Εταιρία Πετρελαιοειδών λειτουργεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ14.257 / οικ. 2289 / 29-12-2009 ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αορίστου χρονικής διάρκειας λόγω μηχανολογικής επέκτασης με την προσθήκη μονάδας ανάκτησης ατμών, σε υφιστάμενη εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων.

Επιπλέον για την εν λόγω εγκατάσταση έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 226706 / 2016 / 09-01-2017 (ΑΔΑ :70ΓΑΟΠ1Φ-Χ3Ζ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής με χρονική ισχύ δέκα (10) έτη και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2023Φ.701.4/892/91-892Α/99-892Α/12/08-05-2017 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας με ισχύ έως 08-05-2022.

Η εγκατάσταση της KMOIL Α.Ε. γειτνιάζει με την εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαιοειδών των ΕΛ.ΠΕ που διαθέτει δεξαμενές χωρητικότητας 4.500 m3 για αποθήκευση καυσίμων όλων των τύπων, η εγκατάσταση αυτή έχει τεθεί σε αναστολή λειτουργίας για επιχειρησιακούς λόγους από τον Νοέμβριο του 2011 σύμφωνα με το από 31/05/2016 έγγραφο της εταιρείας ΕΚ ΑΕΕ. Στην περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις της KMOIL Α.Ε και σε ακτίνα 1km βρίσκεται ο βιολογικός καθαρισμός και το εργοστάσιο λιπασματοποίησης της πόλης της Καλαμάτας, το ΒΙΟ.ΠΑ, η 120 ΠΕΑ, οι δε υπόλοιπες χρήσεις γης είναι αγροτοκαλλιέργιες και υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Οι δραστηριότητες της εγκατάστασης συνοψίζονται στην παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση έτοιμων προϊόντων πετρελαιοειδών σε χύδην μορφή και συγκεκριμένα 2 τύπων βενζινών (αμόλυβδης 95 RON και αμόλυβδης 100 RON) & 2 τύπων πετρελαίου (κίνησης και θέρμανσης). Σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης, από το σημείο εισόδου των προϊόντων μέχρι και την τελική έξοδό τους από την εγκατάσταση, δεν πραγματοποιείται καμία περαιτέρω επεξεργασία αυτών.

Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται :

Δια θαλάσσης, από δεξαμενόπλοια τα οποία στα 2 υπάρχοντα πλωτά αγκυροβόλια (remmezzo) και προωθούν τα μεταφερόμενα καύσιμα με ίδια μέσα μέσω ενός κεντρικού υποθαλάσσιου αγωγού και στη συνέχεια μέσω ανεξάρτητων σωληνογραμμών προς τις αντίστοιχες δεξαμενές της εγκατάστασης.

Μέσω βυτιοφόρων τα οποία ξεφορτώνουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εγκατάστασης. Υπάρχει εγκατεστημένο νέο δίκτυο αγωγών από το χώρο εκφόρτωσης των βυτίων μέχρι το αντλιοστάσιο της εγκατάστασης το οποίο έχει τη δυνατότητα αποστολής καυσίμου στις δεξαμενές της εγκατάστασης. Το δίκτυο των αγωγών είναι διαμέτρου 4΄΄ ο καθένας και πληροί όλες τις προδιαγραφές διακίνησης καυσίμων. Οι αγωγοί είναι εγκατεστημένοι σε ειδικά προστατευμένα φρεάτια μέσω των οποίων ο συντηρητής της εγκατάστασης έχει οπτική επαφή με το δίκτυο των αγωγών.

Η εγκατάσταση διαθέτει υπέργειες χαλύβδινες δεξαμενές κατασκευασμένες σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές κατά API 650 για την αποθήκευση των προϊόντων πετρελαιοειδών καθώς και συστήματα φόρτωσης (αντλιοστάσια καυσίμων, γεμιστήρια βυτιοφόρων) για την εκφόρτωση & φόρτωση των προϊόντων σε βυτιοφόρα οχήματα και την περαιτέρω διακίνησή τους προς τους τελικούς αποδέκτες (πρατήρια υγρών καυσίμων, βιομηχανία, ναυτιλία, λοιπές εγκαταστάσεις). Οι δεξαμενές είναι κυλινδρικές κατακόρυφές, σταθερής οροφής και ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Είναι εγκατεστημένες εντός στεγανών λάκκων κατακράτησης (λεκάνες ασφαλείας), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συγκράτηση προϊόντων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (διαρροή δεξαμενής, αστοχία σωληνώσεων κτλ).

Οι παραπάνω κύριοι λειτουργικοί τομείς υποστηρίζονται από τα δευτερεύοντα εκείνα συστήματα τα οποία εξασφαλίζουν τη σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία λειτουργία της εγκατάστασης καυσίμων. Τα δευτερεύοντα αυτά συστήματα είναι :

  1. Σύστημα πυρόσβεσης και ψύξης δεξαμενών, καθώς και σύστημα πυροπροστασίας της εγκατάστασης & των γεμιστηρίων, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπάρχουσας νομοθεσίας.

  2. Σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, το οποίο εξασφαλίζει σύμφωνα με την υποβληθείσα στη Νομαρχία μελέτη & Εγκεκριμένη άδεια, την εντός προδιαγραφών διάθεση των υγρών αποβλήτων της Εγκατάστασης Καυσίμων.

  3. Σύγχρονα συστήματα ελέγχου. Τα συστήματα αυτά, σε συνδυασμό με τους φύλακες, εξασφαλίζουν υψηλή αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και της εγκατάστασης καυσίμων.

  4. Σύστημα περιορισμού αερίων εκπομπών, δηλαδή πλωτά εσωτερικά καλύμματα των δεξαμενών και άλλα συστήματα, τα οποία ελαχιστοποιούν τις απώλειες από την εξαέρωση

  5. Σύστημα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, το οποίο ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του Λιμεναρχείου.

Τέλος στην εγκατάσταση υπάρχουν δώδεκα (12) οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές με συνολική χωρητικότητα 24.912 m3 . Η δραστηριότητα κατατάσσεται ως εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας γιατί έχει αποθηκευτική ικανότητα 20.621 tn, μικρότερη των 25.000 tn. (Σύμφωνα με το παράρτημα Ι, μέρος 2, πετρελαιοειδή και εναλλακτικά καύσιμα, ΦΕΚ354/Β/17-2-2016).

Η πρόσβαση σε όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και τυχόν άλλες διαθέσιμες, είναι ανοικτή για την ενημέρωση του κοινού, μετά από σχετικό αίτημα (αρθ.13, παρ.5 της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 172058/2016 – ΦΕΚ 354Β’ ).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή: Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας – Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Διοικητήριο Καλαμάτας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top