Νέας θεσμός για την καταπολέμηση της διαφθοράς η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι ο θεσμός που διαδέχεται την Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ), η οποία καταργήθηκε.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) συστάθηκε, ως Ανεξάρτητη Αρχή, με διευρυμένες αρμοδιότητες για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και πρότυπα. Περαιτέρω, ορίστηκε ως καθολικός διάδοχος του συνόλου των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των παρακάτω καταργούμενων φορέων, α) Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, β) Σώματος Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ.), γ) Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ), δ) Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), ε) Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Εργων (ΣΕΔΕ) και στ) Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών (ΣΕΕΜΕ), για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διασποράς των υπηρεσιών και ελεγκτικών μηχανισμών και σωμάτων, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την έλλειψη ουσιαστικού συντονισμού της δράσης τους.

Η αποστολή της ΕΑΔ διαρθρώνεται οριζόντια στη δράση των κυβερνητικών

οργάνων, διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων και δημόσιων οργανισμών για την ενίσχυση της ακεραιότητας, την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας και εργαλείων διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημόσιους φορείς.

 

Πιο κάτω παρατίθεται ο διαδικτυακός σύνδεσμος, στον οποίον μπορούν οι πολίτες και κάθε θιγόμενος να καταθέτει καταγγελίες που αφορούν σε συχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή έργα:

aead.gr/complaints/

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top