Οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών για τη σύγκληση των συλλογικών αυτοδιοικητικών οργάνων

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τον τρόπο σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης, σε Περιφέρειες και δήμους, αλλά και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVlD-19, καθορίζει με έγραφό του το υπουργείο Εσωτερικών.

Το υπουργείο επισημαίνει όσα προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 55 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στις 11 Μαρτίου.

Αναλυτικά, στο έγγραφο του υπουργείου αναφέρονται τα εξής:

“Σας ενημερώνουμε ότι στο υπ’ αριθμ. 55 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55).

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ, ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVlD-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι κατά το ανωτέρω διάστημα:

-τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των δήμων (δημοτικό συμβούλιο, εκτελεστική επιτροπή, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής, επιτροπή διαβούλευσης, κ.ά.),

-τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των περιφερειών (περιφερειακό συμβούλιο, εκτελεστική επιτροπή, οικονομική επιτροπή, επιτροπή διαβούλευσης, συμβούλια κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων, κ.ά.) και

-τα διοικητικά συμβούλια των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων

συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών, εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης της ΠΝΠ. Για το διάστημα αυτό, επομένως, δεν έχει εφαρμογή η πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 67 και παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 στο βαθμό που η ΠΝΠ ορίζει διαφορετικό τρόπο σύγκλησης των δημοτικών και των περιφερειακών συμβουλίων αντιστοίχως.

Σε όσες περιπτώσεις δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, η λήψη της απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του v. 3852/2010, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης

της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου

στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού coVlD-19,

β) είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ”

 

 

Το έγγραφο του υπουργείου, το οποίο περιέχει επίσης και τον τρόπο επικοινωνίας των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ΟΤΑ με το υπουργείο, για διευκρινίσεις, εάν και εφόσον χρειάζονται, μπορείτε να δείτε εδώ:

Έγγραφο υπουργείου

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top