Ορισμός από την Περιφέρεια κοινωνικών συμβούλων σε φορείς και δομές Κοινωνικής Φροντίδας

Με απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα ορίστηκαν κοινωνικοί σύμβουλοι σε φορείς και δομές Κοινωνικής Φροντίδας, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής, η οποία ισχύει για τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι εν λόγω κοινωνικοί σύμβουλοι πέραν των ελέγχων στις δομές θα πρέπει να διενεργούν έλεγχο και στις εξής περιπτώσεις, α) κατόπιν καταγγελίας ή στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους ελεγκτικούς οργανισμούς και ελεγκτικά σώματα του δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών και β) στο πλαίσιο πιστοποίησης των φορέων, οι οποίοι θα ανατίθενται κατόπιν έγγραφης διαδικασίας από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, ανάλογα με την θεματική κατηγορία του κάθε κοινωνικού συμβούλου.

ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ο κοινωνικός σύμβουλος οφείλει να τηρεί τις διαδικασίες ελέγχου, όπως προσδιορίζονται στο εγχειρίδιο ελέγχου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο του.

Ειδικότερα το έργο του κοινωνικού συμβούλου είναι:

  1. Η πραγματοποίηση επισκέψεων στους χώρους των Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας κατ’ ελάχιστον μία φορά το δίμηνο ή και περισσοτέρων εάν αιτιολογημένα κριθεί απαραίτητο.
  2. Η υπόδειξη συγκεκριμένων λύσεων, ενεργειών και βελτιώσεων επί των παρεχομένων υπηρεσιών των εποπτευομένων φορέων
  3. Η επικοινωνία (ηλεκτρονική ή έγγραφη) με τον ελεγχόμενο φορέα και η συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου που αφορά τον φορέα, με την επίβλεψη και καθοδήγηση του αρμόδιου κοινωνικού συμβούλου
  4. Η σύνταξη της έκθεσης αρχικών διαπιστώσεων στο ειδικό έντυπο κατά το α’ εξάμηνο και της τελικής έκθεσης στο ειδικό έντυπο κατά το β΄ εξάμηνο, για την οργάνωση και λειτουργία και για την εν γένει ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών κάθε φορέα και δομής
  5. Η υποβολή των ανωτέρω εκθέσεων και συμπληρωμένων ερωτηματολογίων στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας σε τρία αντίγραφα για την κοινοποίηση τους με φροντίδα του Τμήματος στον εποπτευόμενο φορέα και στην αδειοδοτούσα ή εποπτεύουσα αρχή (ανά εξάμηνο).

Αρνηση φορέα οργανωμένης κοινωνικής φροντίδας να επιτρέψει στον κοινωνικό σύμβουλο την ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους παροχής των υπηρεσιών του, συνιστά παράβαση του νόμου και παρέχει στην εποπτεύουσα αρχή τη δυνατότητα εφαρμογής κυρώσεων.

 

 

Αναλυτικά, η απόφαση -στην οποία αναφέρονται οι κοινωνικοί σύμβουλοι καθώς και οι περιοχές και οι φορείς υπό την ευθύνη τους- είναι η εξής:

Απόφαση

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top