Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισµό µε
ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για την
εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΝΕ∆ΟΝΤΑΣ -ΜΕΘΩΝΗ) ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ
ΘΟΥΡΙΑ ΚΑΙ 82ης ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ – ΚΟΜΒΟΣ ΜΟΡΕΑ)», µε κωδικό
ΚΑΠ052019003 από το πρόγραµµα ΚΑΠ Π.Ε. Μεσσηνίας σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 582/2-12-2019
πρακτικό 23/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Α∆Α:
9Ξ4Σ7Λ1-Ρ9Ξ ) µε προϋπολογισµό 600.000,00 € (µε ΦΠΑ)….

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top