Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισµό µε
ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για την
εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ 1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ
– ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΣΚΑΡΑΓΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», 2020ΕΠ52600000 της ΣΑΕΠ 526 σύµφωνα µε την
έγκριση της αρχικής κατανοµής πιστώσεων µε την υπ’ αριθµ. 276/3-8-2020 (Α∆Α: ΨΥ357Λ1-2ΞΟ)
Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου ένταξη νέου υποέργου, µε
προϋπολογισµό 700.000,00 € (µε ΦΠΑ)….

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top