Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισµό µε
ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για την
εκτέλεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών «ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΩ∆ΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (2014-2017)( ΤΜΗΜΑ 4Η
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΘΟΥΡΙΑ-ΠΟΛΙΑΝΗ)», µε κωδικό 2014ΕΠ52600025 της Π∆Ε-ΣΑΕΠ 526
προϋπολογισµού 400.000 € (µε ΦΠΑ).
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top