Παράταση στην πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για επιδότηση ενοικίου ρομά

Παρατάθηκε μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου -από τις 30 Απριλίου, που ήταν αρχικά- η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, την οποία είχε εκδόσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αντικείμενο την επιδότηση ενοικίου στέγασης ρομά για τρία χρόνια και συνολική δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 1.290.000 ευρώ.

Το εν λόγω πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/).

Υπενθυμίζεται ότι “κύριος στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η εξασφάλιση του «κατοικείν» στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση πληθυσμού περιθωριοποιημένων ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, και παράλληλα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική τους ένταξη και ενσωμάτωση.

Στο πλαίσιο αυτό, και αναφορικά με τη στεγαστική αποκατάσταση του πληθυσμού, η επιλογή των ωφελουμένων (περιθωριοποιημένοι πληθυσμοί διαμένοντες στους οικισμούς του δήμου παρέμβασης) θα πραγματοποιηθεί μετά από εξατομικευμένη προσέγγιση και μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων.

Στόχος της δράσης, εκτός από την ανεύρεση οικήματος, αποτελεί και η παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών για την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των ωφελουμένων οικογενειών”.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top