Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων σε δύο προσκλήσεις του ΠΕΠ Πελοποννήσου

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων και μελετών σε δύο προσκλήσεις του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω προσκλήσεις αφορούν, η μία έργα εξασφάλισης πόσιμου νερού και η δεύτερη την χρηματοδότηση -έως και 3 χρόνια- δημιουργίας και λειτουργίας δομών υποστήριξης ατόμων με αναπηρία (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης”.

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Συγκεκριμένα, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου -στις 2 το μεσημέρι-, όσον αφορά την πρόσκληση για ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικού νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και έργων διαχείρισης υδάτων και εξοικονόμησης πόσιμού νερού.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την εν λόγω πρόσκληση ανέρχεται σε 5.700.000 ευρώ, ενω ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβληθησόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ευρώ

Οι πιο πάνω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Δικαιούχοι είναι οι δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου και φορείς τους, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της Περιφέρειας, καθώς επίσης και η ίδια η Περιφέρεια και φορείς της.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ),mο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου (στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32) μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

 

ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Εξ άλλου, μέχρι την Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 2 το μεσημέρι, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων που αφορούν την δημιουργία δομών υποστήριξης αμεα (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης / ΣΥΔ).

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την εν λόγω πρόσκληση ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι δήμοι, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) εποπτευόμενα από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.α,, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) κάθε μορφής, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης σε άτομα με αναπηρίες, νοητικές, αισθητηριακές ή κινητικές, εκ γενετής ή επίκτητες.

Η δράση αφορά τη χρηματοδότηση -έως και 3 χρόνια- των δικαιούχων οι οποίοι έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για μία ή περισσότερες δομές ΣΥΔ για την υλοποίηση των υπηρεσιών και δράσεων, όπως:

α) την παροχή προς τους επωφελούμενους ενοίκους υπηρεσιών υποστήριξης. Αυτές περιλαμβάνουν: i. υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση, κτλ), και, παράλληλα, ii. υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία,

β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Κέντρων Κοινότητας, των ΚΔΗΦ (Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας), κ.α. καθώς και με την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κτλ), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Στόχοι της δράσης είναι:

  • η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών,
  • η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας,
  • η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, και
  • η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

Ωφελούμενοι είναι άτομα με αναπηρία ηλικίας πάνω από 18 χρόνων, ένοικοι των ΣΥΔ, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, ενώ σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου (στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32) μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

 

«ΕΡΓΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» -Ω9Μ67Λ1-Ο7Λ PEL75

«Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)» – ΩΔΙΨ7Λ1-Ζ1Γ PEL86

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top