Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περ.Πελ/σου: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επίσπευση της εφαρμογής του Ε.Π.«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες τις Περιφέρειας”

Ταχ. Διεύθυνση   : Λυκούργου 5

Ταχ. Κώδικας      : 221 00, Τρίπολη

Τηλέφωνο           : 2710 234910

Fax                    : 2710 234911

e-mail                  :info@ptapel.gr

Πληροφορίες       :  Γ. Ρουμελιώτης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ

 CPV:79400000-8 :Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης

79411000-8 :Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης

 Προϋπολογισμός Δαπάνης: 60.000,00€

Πλέον 24% Φ.Π.Α.

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου

Λυκούργου 5 Τρίπολη

15/04/2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 14:00

                                                                                    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους».
 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/17-8-2010) «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης».
 5. Τις διατάξεις του π.δ. 113/15-11 -2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 6. Το Ν. 4071 /2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11.04.2012) άρθρο 6, παρ. 14 & 15 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 7. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
 8. Την αριθμ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
 9. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
 10. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 11. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 12. Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
 13. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
 14. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
 15. Τον προϋπολογισμό του ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικότερα τον Κ.Α. 00.44 «Υπηρεσίες υποστήριξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επίσπευση της εφαρμογής του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας»

 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ”.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη.

 Προϋπολογισμός: 60.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου 2020 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 61.00.44

Αναθέτουσα Αρχή:  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου  (εφεξής «η Αναθέτουσα Αρχή»)

 

Συνοπτικά στοιχεία

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2020
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ανάδειξη Συμβούλου για την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επίσπευση της εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Υπηρεσίες υποστήριξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επίσπευση της εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης

Ενδεικτική Ταξινόμηση κατά CPV:

79400000-8 : Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης

79411000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΟ ANΑΘΕΣΗΣ: Η σύμβαση  θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 60.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Προϋπολογισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου 2020 με Κ.Α.  61.00.44
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 15/04/2020 και ώρα 13:00
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  Περιφέρειας Πελοποννήσου

Λυκούργου 5, Τρίπολη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 15/04/2020 και ώρα 14:00

 

1. Αναθέτουσα Αρχή και αντικείμενο της σύμβασης

1.1   Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

[contact-form][contact-field label=”Όνομα” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Ιστοσελίδα” type=”url” /][contact-field label=”Μήνυμα” type=”textarea” /][/contact-form]

Επωνυμία Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ταχυδρομική διεύθυνση Λυκούργου  5
Πόλη Τρίπολη
Ταχυδρομικός Κωδικός 22100
Τηλέφωνο 2710 234910
Φαξ 2710 234911
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@ptapel.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Γεώργιος Ρουμελιώτης
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.ptapel.gr

 

1.1.1. Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΙΔ .

 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής

Οι δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής περιγράφονται στον ιδρυτικό νόμο των ΠΤΑ 2218/94, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2307/95 άρθρο 12 παρ. 10 και με τον Ν. 2503/97 άρθρο 4 παρ. 3 καθώς και τον Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτης) και ειδικότερα τα άρθρα 190, 191, 192, 193.

 

1.1.3. Στοιχεία Επικοινωνίας

Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στις διευθύνσεις (URL) :

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στο τηλ. 2710234910, φαξ: 2710234911, e-mail: info@ptapel.gr, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Ρουμελιώτης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, Λυκούργου 5, Τρίπολη, 22 132.

 

1.2     Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση

 

1.2.1. Διαδικασία σύναψης σύμβασης

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του N. 4412/16, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

 

1.2.2. Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου με Κ.A. 61.00.44 «Υπηρεσίες υποστήριξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επίσπευση της εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας»

 

 

1.3   Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

 

1.3.1. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επίσπευση της εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας. Στόχος είναι η επιτάχυνση της εφαρμογής του Προγράμματος, με κρίσιμο έτος το 2020, εν όψει και της ολοκλήρωσης σ’ αυτό το έτος του σχεδιασμού της περιόδου 2021-2027.

Ειδικότερα στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται Υπηρεσίες υποστήριξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τα ακόλουθα:

α) Παρακολούθηση της εξέλιξης του ΕΠ, ανά Άξονα Προτεραιότητας, σε όλα τα στάδια εφαρμογής του (εξειδικεύσεις, προσκλήσεις, εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες).

β)  Εντοπισμός καθυστερήσεων στην εφαρμογή του ΕΠ, διερεύνηση των παραγόντων καθυστερήσεων, προτάσεις και ενέργειες άμβλυνσης των παραγόντων καθυστερήσεων.

γ) Διερεύνηση της δυνατότητας προετοιμασίας νέων έργων από δυνητικούς δικαιούχους, για νέες εξειδικεύσεις ή/και για έκδοση νέων προσκλήσεων, για ένταξη έργων στο ΕΠ.

δ)  Προσδιορισμός των αναγκών χρήσης Τεχνικής Βοήθειας για την Υποστήριξη της ΕΥΔ (Διαχειριστική Αρχή) του Προγράμματος.

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης.

 

1.3.2. Κωδικοί CPV

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79400000-8, 79411000-8).

 

1.3.3. Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00 €, ΦΠΑ : 14.400,00 €).

 

1.3.4. Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 10 μήνες από την υπογραφή της.

 

1.3.5. Κριτήριο Ανάθεσης

Η σύμβαση  θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς  βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

1.4   Θεσμικό Πλαίσιο

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και έχοντας υπόψη ιδίως τις διατάξεις:

 • του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 • της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
 • του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 • του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 • του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),
 • του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
 • του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 • του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 • του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 • του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
 • της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 • τη με αρ. 158/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Έγκριση του «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης» ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β’ 3698),
 • των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
 • την 12/12.03.2020 Απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού συνολικού Προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 • την προσφορά, όπως αυτή θα προκύψει βάσει του κριτηρίου ανάθεσης για το έργο «Υπηρεσίες υποστήριξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επίσπευση της εφαρμογής του ΕΠ “Πελοπόννησος” σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας»,
 • την 116/2019 Απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Παραλαβής υλικών, μελετών, Υπηρεσιών και έργων.

 

 • Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού

 

1.5.1. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/04/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

 

1.5.2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, στην Τρίπολη στις 15/04/2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  14:00

 

1.5.3. Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, Λυκούργου 5, Τρίπολη, μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων.

 

1.5.4. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν.

 

1.6   Δημοσιότητα

 

1.6.1. Tο πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

1.6.2. Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις διευθύνσεις:

 

1.7   Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 

1.8   Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού

 

α) Αναθέτουσα Αρχή είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου.

β) Αρμόδια για τη Διενέργεια & Αξιολόγηση των προσφορών του Διαγωνισμού είναι η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την 116/2019 Απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

γ) Αρμόδια για τυχόν ενστάσεις είναι η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 116/2019 Απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

δ) Αρμόδια για την παραλαβή του έργου είναι η Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτήθηκε με την  116/2019 Απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

2. Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής

 

2.1. Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα, με την ακόλουθη σειρά ισχύος:

 

 • η σύμβαση
 • η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι:
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
 • οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

2.1.1. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις διευθύνσεις:

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν έντυπη παραλαβή και για επιπλέον πληροφορίες για τον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, υπεύθυνος υπάλληλος Γ. Ρουμελιώτης, τηλ. 2710234910, φαξ: 2710234911, e-mail: info@ptapel.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09.00 – 14.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της παρούσης σύμβασης και ταχυδρομικά, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς η τελευταία να φέρει την ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

 

2.1.2.Παροχή διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται επίσης εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

 

2.2. Γλώσσα

 1. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
 2. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
 • Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 1. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188).
 2. Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
 3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘Apostile’ σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
 • Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

 

2.3. Εγγυήσεις

 

2.3.1 Εγγύηση Συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α  του ν.4412/2016.

 

2.3.2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.3.3. στοιχεία της παρούσας.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

 

2.3.3. Έκδοση εγγυητικών επιστολών

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

 

2.4. Δικαίωμα Συμμετοχής

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 • Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

2.4.1. Λόγοι Αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ένας οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων), ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.4.1.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α’ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α’ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α’ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

 

2.4.1.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) όταν η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους

ή/και

 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα’ και ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

 

2.4.1.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.6.2 της παρούσας.

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

 

2.4.1.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

 

2.4.1.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.4.1.1, 2.4.1.2.γ και 2.4.1.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

 

2.4.1.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

 

2.4.1.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

 

2.5.  Κριτήρια επιλογής

 

 • Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

 

 • Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2017, 2018, 2019) συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα, 200% του ποσού χωρίς ΦΠΑ 24% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 120.000,00 €.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ελάχιστος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 200%του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ του συγκεκριμένου έργου. Σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

Η ζητούμενη ικανότητα δεν επηρεάζεται από το ποσοστό συμμετοχής του κάθε φορέα στην ένωση / κοινοπραξία.

Η έλλειψη της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.

 

 • Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας για την παραδεκτή συμμετοχή του πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, άλλως η προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη:

2.5.3.1.Εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων που να αποδεικνύεται από την ολοκλήρωση κατά την τελευταία πενταετία (2015-2019):

 • Δύο (2) τουλάχιστον έργων που να αφορούν στην υποστήριξη εφαρμογής Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014 – 2020.
 • Δύο (2) τουλάχιστον έργων που να αφορούν υποστήριξη στην εξειδίκευση / ενεργοποίηση Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014 – 2020.
 • Δύο (2) τουλάχιστον έργων που να αφορούν στην Αξιολόγηση Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014 – 2020.

 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω απαίτηση δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ή από οποιοδήποτε μέλος αυτής.

2.5.3.2. Καταλληλότητα Ομάδας Έργου. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο Ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα.  Ειδικότερα ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου που θα αναλάβει τη διοίκηση-υλοποίηση του έργου, και θα αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα (4) συνολικά μέλη (εφεξής η «Ομάδα Έργου»), με την ακόλουθη σύνθεση και προσόντα:

 • Υπεύθυνος Έργου
 • Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου
 • Επιπλέον, τουλάχιστον δύο (2) άτομα ως μέλη.

Υπεύθυνος έργου:

 1. Να είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
 2. Να διαθέτει, αθροιστικά, άνω των 20 ετών επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη φορέων σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, για τον σχεδιασμό, διαχείριση, υλοποίηση, κλείσιμο και αξιολόγηση ΠΕΠ.

Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου:

 1. Να είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τεχνικής κατεύθυνσης.
 2. Να διαθέτει, αθροιστικά, άνω των 10 ετών επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη Αρχών Διαχείρισης και φορέων υλοποίησης Περιφερειακών και Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

Μέλη Ομάδας Έργου

 1. Έναν (1) απόφοιτο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τριετή τουλάχιστον εμπειρία, αθροιστικά, στην εξειδίκευση / ενεργοποίηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 2. Έναν (1) απόφοιτο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με εμπειρία, αθροιστικά, στην εξειδίκευση / ενεργοποίηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

 • Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, επί ποινή αποκλεισμού, οφείλουν να εφαρμόζουν κατ’ ελάχιστον Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού εν ισχύ, με πεδίο εφαρμογής  υπηρεσίες προς τον Δημόσιο Τομέα.

 

 • Στήριξη στην ικανότητα τρίτων φορέων

2.5.1.1.Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.5.2 και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, της παραγράφου 2.5.3,  να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

2.5.1.2.Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

2.5.1.3.Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη στην παρούσα διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται, είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

2.5.1.4.Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

 

2.6. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

 

2.6.1.Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.4.1  και β) πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 και 2.5.4 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Προσαρμοσμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11 -2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο στο Παράρτημα Γ  της παρούσας, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/25-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και της Κατευθυντήριας οδηγίας 23/13-02-2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και το απαιτούμενο προς υποβολή προσαρμοσμένο ΤΕΥΔ περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης.

Η Αναθέτουσα Αρχή επέλεξε να περιορίσει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής (Μέρος IV του ΤΕΥΔ) σε μία και μόνο ερώτηση, αν δηλαδή οι οικονομικοί φορείς πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής (ναι ή όχι).

Η επιλογή αυτή στηρίχθηκε στην ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15/25-11-2016 Απόφαση 161/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) – ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)” / Σελίδα 4 – Σημείο 2 με παραπομπή στο σχόλιο Νο 10, ειδική σύσταση σχετικά με συνοπτικούς διαγωνισμούς, και στην ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23/13-02-2018 Απόφαση 03/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε), της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Σημειώνεται πως ενδέχεται στη συνέχεια κατά τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες και/ή τεκμηρίωση.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου, ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου  2.4.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών

 

2.6.2.Αποδεικτικά μέσα/ Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.4 και  2.5 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.5.5 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.4.1 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.5 κατά περίπτωση.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.4.1.

 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 • οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
 • οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.4.1 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.4.1.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.4.1.1,

 

β) Για τις παραγράφους 2.4.1.2 και 2.4.1.3 περίπτωση β’ , πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.4.1.2.α πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

γ) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.4.1.2 περίπτωση (γ) της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.4.1.1 και 2.4.1.2 περ. α΄ και β΄, καθώς  και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2.4.1.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορούν να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.4.1.1 και 2.4.1.2 περ. α΄ και β΄, καθώς  και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2.4.1.3

 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.4.1.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

 

ε) Για την παράγραφο 2.4.1.7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

 

 1. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.5.1 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.5.1 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

 

Β. 3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.5.2 οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη χρηματοοικονομική τους επάρκεια και φερεγγυότητα προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβληθούν:

 • Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων  2017, 2018 και 2019 . Για τους οικονομικούς φορείς που εδρεύουν στο εξωτερικό, προσκομίζονται τα αντίστοιχα – σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι – δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην κατάρτιση ισολογισμών θα πρέπει να προσκομιστεί το έντυπο Ε3 των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019) για το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών, ενώ σε περίπτωση που υποχρεούται στην κατάρτιση ισολογισμών και κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχει δημοσιευθεί ισολογισμός για το έτος 2019, το έντυπο Ε3 της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2019 αντίστοιχα, ή Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνονται στοιχεία ισολογισμού για το έτος 2019. Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος taxis ή Εκκαθαριστικά Σημειώματα ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά.
 • Εάν ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 2017, 2018 και 2019 θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία για τις διαχειριστικές χρήσεις που λειτουργεί, από τα οποία να προκύπτει ότι συντρέχει η ανωτέρω επάρκεια.
 • Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση το σχετικό κριτήριο πρέπει να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.5.3:

 1. Για την απόδειξη της εμπειρίας στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
·      Κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο οικονομικός φορέας κατά την τελευταία πενταετία (2015-2019) και αντίγραφα των πρωτοκόλλων οριστικής  παραλαβής τους, επισημαίνοντας τα έργα που ολοκληρώθηκαν και καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη προϋπόθεση για τον παρόντα διαγωνισμό.

Ο Κατάλογος των κυριότερων ανωτέρω έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

 

Α/Α Τίτλος

του

Έργου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία ολοκλήρωσης Προϋπολογισμός Έγγραφα Τεκμηρίωσης

(τύπος και ημερομηνία)

Ποσοστό  συμμετοχής στο έργο

(προϋπολογισμός)

 

Όπου:

«ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: Βεβαίωση/ πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο). Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης / πρωτοκόλλου παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης, που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή / αποδέκτης.

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει τα ακόλουθα:

 

 1. Συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος οικονομικός φορέας να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας

 

 1. Κατάλογο στελεχών του/των υπεργολάβου/υπεργολάβων που θα συμμετέχουν στην ομάδα έργου συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει νόμιμα θεωρημένες υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και δεσμεύονται να συνεργαστούν με τον υποψήφιο, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας της Σύμβασης, ότι δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα διεκδίκησης αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή και ότι έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται.

 

 1. Για την απόδειξη των τυπικών και επαγγελματικών προσόντων της Ομάδας έργου που θα διατεθεί, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

 

α) Συμπληρωμένο Πίνακα των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο

Μέλους της Ομάδας έργου

Ειδικότητα Θέση στην

Ομάδα Έργου

       
       

 

β) Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (σύμφωνα με το υπόδειγμα του  Παραρτήματος Β της παρούσας),  στα οποία να αποτυπώνεται σαφώς η συμμετοχή και ο ρόλος τους σε  αντίστοιχα έργα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπειρίας της παρούσας διακήρυξης, συνοδευόμενα από :

 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή πιστοποιητικών / αντιγράφων τίτλων σπουδών των μελών της Ομάδας Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης.
 • Βεβαιώσεις εργοδοτών, από τις οποίες να προκύπτει η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία.
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των μελών της ομάδας Έργου, όπου δηλώνουν ότι τα αναφερόμενα στα βιογραφικά τους σημειώματα είναι αληθή και ακριβή.

Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται στελέχη που δεν συνδέονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον προσφέροντα, είναι αναγκαία η προσκόμιση Υπεύθυνων Δηλώσεών τους, αναφορικά: α) με την ύπαρξη σχετικής συμφωνίας συνεργασίας με τον προσφέροντα, β) με την μη συμμετοχή τους με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και γ) με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.5.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν το αντίστοιχο εν ισχύ Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού εν ισχύ,  με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες προς τον Δημόσιο Τομέα.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά τα κριτήρια των παραγράφων 2.5.2, 2.5.3 και 2.5.4, δύναται να αποδεικνύονται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Επίσης, προσκομίζεται  Αντίγραφο της Απόφασης του αρμόδιου (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το καταστατικό) οργάνου της εταιρείας ή των εταιρειών, σε περίπτωση Ένωσης, με την οποία:

α. θα εγκρίνεται η συμμετοχή της εταιρείας ή των εταιρειών, σε περίπτωση Ένωσης, στη διαδικασία υποβολής Πρότασης για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου,

β. θα ορίζονται τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρείας, ή του Νόμιμου Κοινού Εκπροσώπου των εταιρειών σε περίπτωση Ένωσης (εφεξής νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου), που θα εξουσιοδοτείται να υποβάλει την Πρόταση και να υπογράφει δεσμευτικώς για την εταιρεία ή για την Ένωση όλα ανεξαιρέτως τα απαραίτητα έγγραφα.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.5.5 της παρούσας, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

 

2.7. Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Κ1 Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης Σ1 40%
Κ2 Η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης Σ2 30%
Κ3 Η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα Σ3 20%
Κ4 Η επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου και τα επίπεδα διοίκησης Σ4 10%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

 

2.7.1. Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

 

2.7.1.1. Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών

Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με βαθμό, από το 80 έως το 120, κάθε ένα από τα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης. Βαθμολογίες κάτω του 80 αντιστοιχούν σε προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, και ως εκ τούτου θα απορριφθούν. Βαθμολογίες με 100 αντιστοιχούν σε προσφορές που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Βαθμολογίες άνω του 100 αντιστοιχούν σε προσφορές που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και προσφέρουν στα πλαίσια του έργου επιπλέον υπηρεσίες στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ο βαθμός της Επιτροπής για κάθε κριτήριο είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των μελών της Επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς ως ακολούθως:

ΒΤi = Σ1.Κ1+Σ2.Κ2+Σ3.Κ3+Σ4.Κ4

όπου:

ΒΤi = Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i

Κ1 = Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κατά το πρώτο κριτήριο

Κ2 = Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κατά το δεύτερο κριτήριο

Κ3 = Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κατά το τρίτο κριτήριο

Κ4 = Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κατά το τέταρτο κριτήριο

 

δηλαδή ΒΤi = 0,40*Κ1 + 0,30*Κ2 + 0,20*Κ3 + 0,10*Κ4

2.7.1.2. Αξιολόγηση Οικονομικών  Προσφορών

Για κάθε οικονομική προσφορά υπολογίζεται το συγκριτικό της κόστος, δηλ. ΜΙΝκ / ΒΚi όπου:

BKi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i  (χωρίς ΦΠΑ)

ΜΙΝκ = το συνολικό κόστος της Οικονομικής Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή (χωρίς ΦΠΑ)

 

2.7.1.3. Τελική Αξιολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση τις τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:

Βi = 0,85 ΒΤi + 0,15 ΜΙΝκ
MAXτ ΒΚi

όπου

Bi = η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i.

i = o βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου i.

BKi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i (χωρίς ΦΠΑ).

MAXτ = Η καλύτερη βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς μεταξύ των διαγωνιζομένων.

ΜΙΝκ = το συνολικό κόστος της Οικονομικής Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή (χωρίς ΦΠΑ).

 

Ο υπολογισμός του Bi γίνεται μέχρι το πέμπτο δεκαδικό ψηφίο. Το έκτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιμές 0,1,2,3,4. Στρογγυλοποιείται προς τα άνω όταν έχει τιμές 5,6,7,8 και 9.

Η πρώτη, με μεγαλύτερο βαθμό Bi προσφορά στον Πίνακα κατάταξης, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

 

2.8. Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών

 

2.8.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

α) Οι προσφορές υποβάλλονται για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

β) Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

γ) Οι προσφορές μονογράφονται ανά φύλλο, και υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

δ) Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

ε) Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης. 10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A’ 188).

 

2.8.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη σε σφραγισμένο φάκελο.

β) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

γ) Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφτασε έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

 

2.8.3. Περιεχόμενο προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελο ή συσκευασία που περιλαμβάνει τρείς σφραγισμένους υποφακέλους.:

 

Α. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.8.4. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Υποφάκελο με τη σειρά που ζητούνται.

 

Β. «Υποφάκελος Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος οικονομικού φορέα, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.8.5.

 

Γ. «Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος οικονομικού φορέα, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.8.6.

 

Οι ανωτέρω υποφάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: Ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

 

Τεχνική Προσφορά: Ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς.

 

Οικονομική Προσφορά: Ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

 

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος και κάθε επιμέρους σφραγισμένος υποφάκελος, υποχρεωτικά, πρέπει να φέρουν την ένδειξη:

 

 

Διαγωνισμός  1/ 2020

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15/04/2020

Προς: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου

Λυκούργου 5 Τρίπολη

Επωνυμία Διαγωνιζομένου :

Στοιχεία Εκπροσώπου:

Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):

 

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών

 

Στους υποφακέλους Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, στην παραπάνω ένδειξη θα αναφέρεται, επιπρόσθετα, «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ή Τεχνική Προσφορά  ή «Οικονομική Προσφορά» αντίστοιχα.

 

Οι προσφορές και το συνοδευτικό έγγραφο υποβολής – διαβιβαστικό για πρωτοκόλλησή τους, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

 

2.8.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες Οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα).

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή την ανακοίνωση του ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης της Εταιρείας, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το προσαρμοσμένο Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

 

 

 

2.8.5. Περιεχόμενα φακέλου « Τεχνική Προσφορά»

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο οικονομικός φορέας πρέπει να περιέχει τα παρακάτω σε σειρά:

 1. Προσέγγιση από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης.

Θα περιλαμβάνονται:

 1. i. Διατύπωση της ολοκληρωμένης αντίληψης του οικονομικού φορέα για τους στόχους, το περιβάλλον και το αντικείμενο του έργου.
 2. ii. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο οικονομικός φορέας σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, με περιγραφή των στοιχείων, τα οποία κατά την κρίση του είναι κρίσιμα για την υλοποίηση του έργου και επισήμανση των τυχόν προβλημάτων, με προτάσεις σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα που προτείνονται από τον οικονομικό φορέα για την επιτυχή αντιμετώπισή τους.

 

 1. Ανάλυση – ειδίκευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.

Θα περιλαμβάνεται περιγραφή της μεθοδολογίας  που θα εφαρμόσει ο οικονομικός φορέας για την παροχή των υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης, περιλαμβανομένης της περιγραφής των διαδικασιών που θα εφαρμόσει για το σκοπό αυτό, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο αποτελεσματικότητας και στις χρονικές απαιτήσεις του έργου. Η μεθοδολογία θα περιλαμβάνει:

 1. i. Αναλυτική περιγραφή της γενικής μεθοδολογικής προσέγγισης που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να ακολουθήσει για την διασφάλιση ποιότητας της υλοποίησης του έργου.
 2. Τα τεχνικά μέσα και εργαλεία (που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου).

iii. Πρόγραμμα παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών και κατάτμηση αυτού σε επιμέρους ενότητες εργασιών και δραστηριότητες, ανάλυση και εξειδίκευση των δραστηριοτήτων αυτών.

 1. iv. Το σχήμα συνεργασίας και επικοινωνίας της Ομάδας Έργου με την Αναθέτουσα Αρχή και τους συνολικότερα πιθανά εμπλεκόμενους φορείς.

 

 1. Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα.

Θα περιλαμβάνεται περιγραφή της προτεινόμενης αναλυτικής μεθοδολογίας για τις προσφερόμενες υπηρεσίες ανά παραδοτέο.

Η περιγραφή γίνεται ανά παραδοτέο για τα χρονικά στάδια – φάσεις του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος του έργου (συγκεντρωτικά το χρονοδιάγραμμα θα παρουσιάζεται και σε πίνακα) και τις περιλαμβανόμενες σε αυτό ενέργειες υποστήριξης και περιλαμβάνει επιπλέον στοιχεία που τεκμηριώνουν πληρέστερα την πρόταση κάθε υποψηφίου αναδόχου. Θα απαντά επίσης στις επιμέρους απαιτήσεις του έργου, από την οποία να προκύπτει πως ο υποψήφιος έχει κατανοήσει με πληρότητα και αρτιότητα το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. Θα περιλαμβάνεται περιγραφή ανά παραδοτέο σε ότι αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες , τις τεχνικές συναντήσεις κ.α.

 

 1. Κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου και επίπεδα διοίκησης.

Θα περιλαμβάνονται:

 1. i. Οργάνωση της Ομάδας Έργου
 2. ii. Περιγραφή μελών Ομάδας Έργου – Αρμοδιότητες

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρει στις τέσσερις (4) ανωτέρω ζητούμενες ενότητες, με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο, την προτεινόμενη αναλυτική μεθοδολογία υλοποίησης για τα χρονικά στάδια του έργου και τις περιλαμβανόμενες σε αυτό δράσεις και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις του έργου, από την οποία να προκύπτει ότι έχει κατανοήσει με πληρότητα και αρτιότητα το αντικείμενο της διακήρυξης.

 

2.8.6      Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, να φέρει τη σφραγίδα του και να υποβληθεί μέσα σε χωριστό υποφάκελο, ο οποίος θα είναι κλειστός επί ποινή αποκλεισμού.

Η Οικονομική προσφορά για το έργο αναφέρεται σε ευρώ και περιλαμβάνει συνολική τιμή για το έργο (συμπεριλαμβανομένου και μη του ΦΠΑ), αριθμητικά και ολόγραφα. Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται με συμπληρωμένο, υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Σε περίπτωση αντιφάσεων, ισχύει η ολόγραφη τιμή.

 

Η προσφερόμενη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του προσφέροντος για την πλήρη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή κρατήσεων υπέρ τρίτων, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης.

 

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν μπορεί να προβληθεί από τον προσφέροντα.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.

 

2.8.7      Χρόνος ισχύος των προσφορών

α) Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 10 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

β) Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

γ) Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

δ) Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

ε) Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

 

2.8.8      Λόγοι απόρριψης προσφορών

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.8.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.8.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.8.3 (Περιεχόμενο προσφορών), 2.8.4 (Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής»), 2.8.5 (Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνική Προσφορά»), 2.8.6 (Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.8.7 (χρόνος ισχύος των προσφορών), καθώς και στις παραγράφους 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) και  3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν.4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

θ) της οποίας το συνολικό τίμημα της Οικονομικής προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) υπερβαίνει την  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) της παραγράφου 1.3.3 της παρούσας διακήρυξης.

 

3. Διενέργεια Διαδικασίας – Αξιολόγηση προσφορών

 

3.1.  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν.

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, ήτοι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία :

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφονται δε όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό.  Οι προσφορές που το περιεχόμενο του υποφακέλου δικαιολογητικών είναι πλήρες κρίνονται αποδεκτές κατά το στάδιο αυτό. Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής απορριφθούν προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των υποφακέλων, μόνο των Τεχνικών Προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη, οι οποίες μονογράφονται ανά φύλλο. Επακολουθεί από την Επιτροπή αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας με βάση το κριτήριο αξιολόγησης της παραγράφου 2.7.

γ) Για τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές και δεν απορρίφθηκαν για οποιοδήποτε λόγο στα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των υποφακέλων των Οικονομικών Προσφορών οι οποίες μονογράφονται. Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, σύμφωνα με την παράγραφο 2.7.1.2 της παρούσας διακήρυξης και στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.7.1.3 της παρούσας.

Στην περίπτωση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών (άρθρο 88, Ν.4412/2016) η Αναθέτουσα Αρχή πριν απορρίψει τις παραπάνω προσφορές, ζητεί εγγράφως διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς και μπορεί να λάβει υπόψη επεξηγήσεις που αφορούν τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παροχής υπηρεσίας ή τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο προσφέρων θα παράσχει την υπηρεσία. Αν οι εξηγήσεις δεν κριθούν ως απολύτως ικανοποιητικές η προσφορά απορρίπτεται (άρθρο 89, Ν.4412/2016).

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών καταχωρίζει όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας σε πρακτικό/κά, που  υπογράφουν τα μέλη της και υποβάλλεται/ονται στην Αναθέτουσα Αρχή για επικύρωση με λήψη απόφασης από το αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής  στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού/κών της ανωτέρω διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. Κατά της ανωτέρω απόφασης οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία, δύνανται να υποβάλλουν εγγράφως ένσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

 

3.1.1.     Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

 

3.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά  έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.4.1 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.5 αυτής .

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησής του για την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών κατακύρωσης, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

 1. i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
 2. ii) δεν υποβληθούν στον προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.4.1. (λόγοι αποκλεισμού) και  2.5. (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα παραπάνω οριζόμενα και τη διαβίβαση του φακέλου αυτού στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, εφόσον αυτό ζητηθεί εγγράφως.

3.3. Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται, όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης της παραγρ. 3.4 της παρούσας και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών της παραγρ. 3.4 της παρούσας και κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδικής πρόσκλησης, με την κατάθεση Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

3.4. Ενστάσεις – Δικαστική Προστασία

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, δύνανται να υποβάλλουν εγγράφως ένσταση κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παρούσας παραγράφου  και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

Κατά την διαδικασία που ορίζεται στην παράγ. 5 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της παρούσας παραγράφου 3.4, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8). Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων της παραγράφου 5 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

 

3.5. Ματαίωση Διαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία σύναψης η/και ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης

 

4.1. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

 

4.2. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

 

 

4.3 Υπεργολαβία

 

4.3.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.3.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.3.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

 

4.4. Τροποποίηση – επέκταση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

 

4.5. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.5.1.     Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

 

5. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης

5.1.  Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά μετά την παραλαβή των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμά τους στο Παράρτημα Α και σύμφωνα με το κόστος που έχει προσφερθεί από τον ανάδοχο.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εκδοθεί η με Αρ. Πρωτ. 596/27-03-2020] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΑΔΑ: [9ΕΣΔΟΡΡΡ-ΡΔΜ] και ΚΑΕ 61.00.44 «Υπηρεσίες υποστήριξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επίσπευση της εφαρμογής του ΕΠ “Πελοπόννησος” σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας».

 

5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

 

5.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

 

6. Ειδικοί όροι εκτέλεσης

 

6.1. Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1.     Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου η οποία και θα εισηγείται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

 

6.2. Διάρκεια σύμβασης

6.2.1.     Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 10 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης.

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας.

 

6.3. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 εδάφιο δ΄ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 6.3.3 και 6.3.4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

 

6.4. Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

 

 

 

Τρίπολη, 30-03-2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Τ.Α.

 Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

 

Παναγιώτης Ε. Νίκας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Αναλυτική Περιγραφή   Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

 

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται υπηρεσίες υποστήριξης στην  Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα ακόλουθα:

 1. Παρακολούθηση (ανά μήνα) της εξέλιξης:

α)  Εξειδικεύσεων

β)  Προσκλήσεων προς δυνητικούς δικαιούχους

γ)  Εντάξεων

δ)  Συμβασιοποιήσεων

ε)  Δαπανών

Πληροφόρηση της Περιφερειακής Αρχής με ενημερωτικά σημειώματα και εφ’ όσον είναι εφικτό σύγκριση με τα υπόλοιπα 12 ΠΕΠ, ως προς τις εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες.

 

 1. Εντοπισμός καθυστερήσεων:

α)  Έκδοσης προσκλήσεων σε σχέση με τις δράσεις που έχουν εξειδικευθεί.

β)  Αξιολόγησης των προτάσεων χρηματοδότησης που υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους/έκδοσης αποφάσεων ένταξης.

γ)  Υποβολής στην ΕΥΔ (Δ.Α.) από τους Δικαιούχους Τευχών Δημοπράτησης για προέγκριση.

δ)  Εξέτασης και έγκρισης των Τευχών Δημοπράτησης από την ΕΥΔ (Δ.Α.).

ε)  Δημοπράτησης από τους Δικαιούχους κατόπιν της έγκρισης των Τευχών Δημοπράτησης από την ΕΥΔ (Δ.Α.).

στ)   Υπογραφής σύμβασης από την ημ/νία έγκρισης των Τευχών Δημοπράτησης.

ζ)   Εμφάνισης δαπανών σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης κάθε σύμβασης (Έναρξη – Λήξη της σύμβασης).

 

Ενημέρωση και συνεργασία με την ΕΥΔ (Δ.Α.) για την επιβεβαίωση των καθυστερήσεων και προσδιορισμό των λόγων/αιτίων καθυστερήσεων.

Προτάσεις για λήψη μέτρων επίσπευσης των διαδικασιών ενεργοποίησης (εξειδικεύσεων, προσκλήσεων) και υλοποίησης (εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών), με κύρια ενέργεια την κινητοποίηση των δικαιούχων για επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης, συμβασιοποίησης και εμφάνισης πληρωμών/δαπανών.

 

 1. Διερεύνηση της δυνατότητας προετοιμασίας νέων έργων από Δυνητικούς Δικαιούχους, για νέες εξειδικεύσεις ή/και για έκδοση νέων προσκλήσεων:

α)  Σχέδιο Πρόσκλησης, με αναλυτική/κατατοπιστική επιστολή, δυνητικών Δικαιούχων (Δήμων, Περιφερειακών Ενοτήτων, Επιμελητηρίων, Νοσοκομείων κλπ) ανά Περιφερειακή Ενότητα, για συναντήσεις σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (οργανωμένα, ανά κατηγορία δυνητικών δικαιούχων). Το σχέδιο της Πρόσκλησης υποβάλλεται στην Περιφερειακή Αρχή με κοινοποίηση στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

β)  Συμμετοχή του Συμβούλου  στις συναντήσεις με δυνητικούς δικαιούχους, για τον προσδιορισμό νέων έργων και της δυνατότητας ένταξής τους στο Πρόγραμμα.

γ)  Προσδιορισμός των όρων εξειδικεύσεων και προσκλήσεων, σύμφωνα με την δυνατότητα ανταπόκρισης των Δυνητικών Δικαιούχων για υποβολή προτάσεων.

 

 1. Προσδιορισμός των αναγκών χρήσης Τεχνικής Βοήθειας για Υποστήριξη της ΕΥΔ (Δ.Α.) ή/και των Δυνητικών Δικαιούχων ή/και των Δικαιούχων, για επίσπευση της εφαρμογής του Προγράμματος:

α)  Πληροφόρηση της Περιφερειακής Αρχής με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα περί αυτών των αναγκών.

β)  Συζήτηση με την ΕΥΔ (Δ.Α.)/Προϊστάμενο και προϊσταμένους Μονάδων, περί αυτών των αναγκών.

γ)  Οριστικοποίηση των αναγκών από την Περιφερειακή Αρχή.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα παραδοτέα θα έχουν ως εξής:

 

Παραδοτέο 1:   Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την πορεία ενεργοποίησης και υλοποίησης του Προγράμματος (Εξειδικεύσεις, Προσκλήσεις, Εντάξεις, Νομικές Δεσμεύσεις, πραγματοποιηθείσες δαπάνες) και διερεύνηση των αναγκών ως προς:

α)   την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ σε όλα τα στάδια εφαρμογής του,

β)    τις αναγκαίες ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής και της  Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ, σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών που σχετίζονται με την υποστήριξη των δικαιούχων.

Παραδοτέο 2:   1η Έκθεση Απολογισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών του Αναδόχου, κατά το 1ο τρίμηνο από την έναρξη των εργασιών του, ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Παραδοτέο 3:   2η Έκθεση Απολογισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών του Αναδόχου, κατά το 2ο τρίμηνο από την έναρξη των εργασιών του, ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Παραδοτέο 4:   3η Έκθεση Απολογισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών του Αναδόχου κατά το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών, από την επομένη της ημερομηνίας λήξης του 2ου τριμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

 

Χρονοδιάγραμμα

 

Τα επιμέρους παραδοτέα του Συμβούλου υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Παράδοση Ποσοστό  επί του συμβατικού τιμήματος

 

Π1 Παραδοτέο 1 Υποβάλλεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 15%
Π2 Παραδοτέο 2 Υποβάλλεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το πέρας του 1ου ημερολογιακού τριμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 25%
Π3 Παραδοτέο 3 Υποβάλλεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το πέρας του 2ου ημερολογιακού τριμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 30%
Π4 Παραδοτέο 4 Υποβάλλεται με τη λήξη της σύμβασης 30%
ΣΥΝΟΛΟ 100%

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:   Όνομα:  
Πατρώνυμο:   Μητρώνυμο:  
   
Ημερομηνία Γέννησης:   Τόπος Γέννησης:  
Τηλέφωνο:   E-mail:  
Fax:    
 
Διεύθυνση Κατοικίας:      
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου
       
       
       

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Θέση ή Έργο Εργοδότης Καθήκοντα Χρονική Περίοδος (μμ/εεεε – μμ/εεεε)
       
       
       

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[1]  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

– Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ]

– Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50023]

– Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 5 / ΤΡΙΠΟΛΗ / 22131]

– Αρμόδιος για πληροφορίες: [Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ]

– Τηλέφωνο: [2710234910]

– Ηλ. ταχυδρομείο: [info@ptapel.gr]

– Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.ptapel.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

– Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ] CPV: 79400000-8 , 79411000-8

– Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 1/2020

 

Η Αναθέτουσα Αρχή επέλεξε να περιορίσει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής (Μέρος IV του ΤΕΥΔ) σε μία και μόνο ερώτηση, αν δηλαδή οι οικονομικοί φορείς πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής (ναι ή όχι).

Η επιλογή αυτή στηρίχθηκε στην ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15/25-11-2016 Απόφαση 161/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) – ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)” / Σελίδα 4 – Σημείο 2 με παραπομπή στο σχόλιο Νο 10, ειδική σύσταση σχετικά με συνοπτικούς διαγωνισμούς, και στην ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23/13-02-2018 Απόφαση 03/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε), της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

 

Σημειώνεται πως ενδέχεται στη συνέχεια κατά τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες και/ή τεκμηρίωση.

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[   ]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι[2] :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[3];
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο Κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[4]:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

 

 

 

 

 

 

α) [……]

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[5]; [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

 

α) [……]

 

 

 

β) [……]

 

 

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. [   ]

 

 

 

 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ[6]

Στήριξη: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV []Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; []Ναι []Όχι

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες[7]

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση[8]
 2. δωροδοκία[9],[10]
 3. απάτη[11]
 4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες[12]
 5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας[13]
 6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων[14].
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:
Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου[15] το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……][16]

Εάν ναι, αναφέρετε[17]:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

 

α) Ημερομηνία:[   ],

σημείο-(-α): [   ],

λόγος(-οι):[   ]

 

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……][18]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[19]; [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[20]: [……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης[21], στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; [] Ναι [] Όχι
 

 

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

– Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

– Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[22]

ΦΟΡΟΙ

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [23]

[……][……][……]

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου[24]; [] Ναι [] Όχι
 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……………….]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις[25] :

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

– Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

– Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις[26]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[…………………..]

-[…………………..]

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα[27];

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

[…………………..]

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……….……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

[…………..]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων [28]  λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

[…………]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης[29];

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

[……………….…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια[30] κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[………………..]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα a ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Δηλώνω ότι ως υποψήφιος οικονομικός φορέας πληρώ όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού [] Ναι [] Όχι

 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται[31], εκτός εάν:

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν[32].

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού 1/ 2020, ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 20REQ006496229, ΑΔΑ: 9ΕΣΔΟΡΡΡ-ΡΔΜ.

 

 

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [……]  

 

 

 

 

 

[1]    Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

[2]    Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

[3]    Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

[4]    Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

[5]    Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

[6]    Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

[7]    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

[8]    Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

[9]    Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

[10]  Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

[11]  Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) “Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

[12]  Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

[13]  Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

[14]  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)”Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.”.

[15]  Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

[16]  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[17]  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[18]  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[19]  Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

[20]  Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά …), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

[21]  Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

[22]  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

[23]  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[24]  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

[25]  . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

[26]  Άρθρο 73 παρ. 5.

[27]  Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

[28]  Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

[29]  Πρβλ άρθρο 48.

[30]  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

[31]  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

[32]  Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top