ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΔΑΡΑ, ΛΙΜΝΗΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΔΑΡΑ, ΛΙΜΝΗΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 2.160.069,00 ευρώ. Στο έργο δεν προβλέπεται η επιβολή ΦΠΑ.

Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. …………………..Απόφαση του …………………………………

Τα Τεύχη Δημοπράτησης και οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. …………………. Απόφαση του …………………………… (ΑΔΑ: ……………………..), σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. …………….……. Προέγκρισης Δημοπράτησης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.qr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία …………………. και ώρα, ……………, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016.

Η ανωτέρω εργολαβία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό έτους 2018 με ……………………….. της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τρίπολης, στην διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Οπλ. Σεχιώτη 1, ΤΡΙΠΟΛΗ 22100, τηλ 2710238562.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top