Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης Π.Ε. Αργολίδας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.: 825/24.06.2022 (ΑΔΑ: 6Α687Λ1-ΖΙ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΠΡΟΫΠ.: 100.000,00€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ 20%, ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΚΑΕ 9779.0003, CPV: 45232120-9.
Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με πρoυπολογισμό 76.686,92€ (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top