ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ»

                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

Τρίπολη,       19-05-2020

 

Αρ. Πρωτ. :   107259/27079/οικ

 

 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ» 

 

 

«Πελοπόννησος 2014-2020»

2019ΕΠ02610013            

 

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν. 4412/2016) για το έργο με τίτλο:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ»,  προϋπολογισμού 210.000,00 €.

Το έργο αποτελείται από τις κατηγορίες Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων με δαπάνη εργασιών 124.034,73€, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 22.326,25 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 21.954,15 €,  που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016, κόστος απόθεσης υλικών 100,00 €, αναθεώρηση στις τιμές ποσού 939,71 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 και ΦΠΑ (24%) 40.645,16 €.

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων» της πύλης promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 90139.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η η 05-06-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12-06-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων αντίστοιχες με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.387,00 € και έχει χρόνο ισχύος μέχρι …-…-2020.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, ύψους 10% του ποσού της προσφοράς του (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5041954, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους κατά ποσοστό 20%, Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 0261, κωδικός ενάριθμου 2019ΕΠ02610013.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Προϊσταμένη Αρχή).

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top