Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ