Πιστοποίηση και εγγραφή σε Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Από την ΔΑΟΚ της Π.Ε. Μεσσηνίας εκδόθηκε η πιο κάτω ανακοίνωση, αναφορικά με την πιστοποίηση και εγγραφή σε Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών:

“Η ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και η αναβάθμισή της, σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, αποτελεί διαρκή στόχο της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ΠΕ Μεσσηνίας.

Οι φορείς παροχής γεωργικών συμβουλών, που δύναται να είναι νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο του ΕΛΓΟ – “Δήμητρα”, για να μπορούν να εντάσσονται στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των γεωργών, μέσω της παροχής εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ο ΕΛΓΟ – “Δήμητρα” δημοσίευσε στις 30 Μαρτίου την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και την εγγραφή σε Μητρώο των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ), στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 163/13692/01.02.2018 (Β΄267) απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ΦΠΓΣ θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (http://agroadvisors.elgo.gr) μέχρι και τις 23:59 της Δευτέρας 1ης Νοεμβρίου 2021.

H αξιολόγηση των αιτήσεων, η πιστοποίηση των ενδιαφερομένων Φορέων και η εγγραφή τους στο Μητρώο, θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος θα αφορά στις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως την 31η Μαΐου 2021 και η δεύτερη περίοδος τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως την 1η Νοεμβρίου 2021.

Η πιστοποίηση είναι αορίστου διάρκειας και στο ηλεκτρονικό μητρώο ΦΠΓΣ καταχωρούνται τα στοιχεία των πιστοποιημένων ΦΠΓΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – “Δήμητρα” (www.elgo.gr) και τη διαδικτυακή εφαρμογή agroadvisors.elgo.gr (ενότητα: Νέα-Ανακοινώσεις), καθώς και να επικοινωνούν με την ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και Τριφυλίας στο τηλέφωνο 272 13 61223”.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top