Προκήρυξη ανοικτή διαδικασίας επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 39 ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ – ΓΥΘΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 20/05/2022 ημέρα Παρασκευή.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00π.μ.,
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/05/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top