Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ Αποκατάσταση Προσκτίσματος (Κελιού) και άλλες Εργασίες Στην Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής Ροίτσας Στο Δ.Δ. Μέλισσας Δ. Ανατολικής Μάνης”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών
την,17/08/2023 ημέρα Πέμπτη Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
18/08/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10: 00. π.μ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top