Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 22 ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΟΙΤΥΛΟ ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την, 11/08/2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/08/2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.00 μ.μ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top