Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ 23 ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΚΟΤΡΩΝΑΣ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ 23 ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΚΟΤΡΩΝΑΣ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ»

Προϋπολογισμού: 564.516,13 € (πλέον Φ.Π.Α.)

CPV:45233141-9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top