Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 86 Ε.Ο. ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ»

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την, 02/08/2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 06/08/2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top