Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Προϋπολογισμού: 645.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την, 17/09/2021 ημέρα Παρασκευή

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00,

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 2020

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top