Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ-ΑΡΕΟΠΟΛΗ-ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΥΘΕΙΟ-ΑΡΕΟΠΟΛΗ».

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την, 29/7/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. και ώρα λήξης 15.00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 2/08/2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top