Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατασκευή του έργου “Εργασίες Επισκευής Κτιρίου Δικαστικού Μεγάρου Σπάρτης”

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου “Εργασίες Επισκευής Κτιρίου Δικαστικού Μεγάρου Σπάρτης”

προϋπολογισμού: 265.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)

CPV: [45300000 Εργασίες κτιριακών Εγκαταστάσεων 45351000.]

 

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top