Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου “ Νέο Σχολικό συγκρότημα Δ. Ελαφονήσου ”

Προϋπολογισμού:2.700.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)
CPV: [45300000 Εργασίες κτιριακών Εγκαταστάσεων 45351000 Εργασίες Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων .]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top