ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ – ΟΧΕΤΩΝ – ΠΡΑΝΩΝ – ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμού:  185.483,87 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 22/02/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top