ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ – ΟΧΕΤΩΝ – ΠΡΑΝΩΝ – ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».

Προϋπολογισμού: 185.483,87 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 230.000,00 €
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ Δ.Ε.-Δ.Μ._signed

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top