ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΘ.ΟΔΟΥ 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ»

Προϋπολογισμού: 967.741,94 € (πλέον Φ.Π.Α.), CPV:45233141-9.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.200.000,00€
11 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ κροκεες 1200

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top