Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου :
« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ »
Προϋπολογισμού Μελέτης : Εκατόν Είκοσι Πέντε χιλιάδων Ευρώ ( 125.000 € )
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από τον χώρο « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ) – Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων » της πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 203750 και στην ιστοσελίδα http://ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 16-10-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19-10-2023 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 125 – ΑΓ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜ

Διακήρυξη_ERGA_XAMILOTERI_KATW_TWN_ORIWN_ αδαμ

ΕΕΕΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top