Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου :
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ »
Προϋπολογισμού Μελέτης : Τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ ( 400.000 € )

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από τον χώρο « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ) – Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων » της πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 204152 και στην ιστοσελίδα http://ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10-11-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14-11-2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 400 – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ pdf

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top