Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΚΟΠΗ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου :
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΚΟΠΗ »
Προϋπολογισμού Μελέτης : Εκατόν Πενήντα χιλιάδων Ευρώ ( 150.000 € )

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από τον χώρο « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ) – Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων » της πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 204550 και στην ιστοσελίδα http://ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 12-12-2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-12-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.30 π.μ.

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 150 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΚΟΠΗΣ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ αδαμ

ΕΕΕΣ pdf

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top