Προκήρυξη χορήγησης 304 νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη χορήγηση τριακοσίων τεσσάρων (304) νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης και τριάντα τριών (33) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ως ακολούθως:
I. Για Παραγωγούς πωλητές:
i. Εκατόν ενενήντα τρεις (193) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για πωλούμενα προϊόντα από τις κατηγορίες του άρθρου 3 της παρούσας και ειδικότερα:
▪ Κατηγορία 1, εκατόν σαράντα εννέα (149) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης και,
▪ Κατηγορία 2, σαράντα τέσσερις (44) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης.
ii. Είκοσι δύο (22) δικαιώματα δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας παραγωγού πωλητή με δικαίωμα δραστηριοποίησης σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.
II. Για Επαγγελματίες πωλητές:
i. Εκατόν έντεκα (111) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για πωλούμενα προϊόντα από τις κατηγορίες του άρθρου 3 της παρούσας και ειδικότερα:
▪ Κατηγορία Α ή Γ ή συνδυαστικά Α & Γ, σαράντα τέσσερις (44) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης.
▪ Κατηγορία Β, τριάντα μία (31) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης.
▪ Κατηγορία Δ, δέκα επτά (17) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης.
▪ Κατηγορία Ε, δέκα εννέα (19) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης και
ii. Έντεκα (11) δικαιώματα δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας επαγγελματία πωλητή με δικαίωμα δραστηριοποίησης σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.

 

Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο εδώ:

98ΣΙ7Λ1-ΚΡΓ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top